Optagelse til STX

Frist for optagelse er den 1. marts 2018

Hvordan søger man om optagelse?

 • Skemaerne findes på www.optagelse.dk
 • Går du i grundskolen eller 10. kl. og vil starte efter sommerferien, skal ansøgningen afleveres på din nuværende skole – du skal bruge skema for dem som går i skole.
 • Går du i andre skoler eller allerede er færdig med skolen, skal ansøgningen sendes til den ønskede institution – du skal bruge skema for dem som ikke går i skole.
 • Der gælder særlige regler for ansøgere fra Grønland, Norden, Europaskolen og øvrige udenlandske skoler.
 Hvis du er kommet for sent med din ansøgning eller af andre grunde ikke har fået søgt til tiden, skal du henvende dig på den skole, hvor du ønsker optagelse.

Når du udfylder ansøgningsskemaet på Optagelse.dk, skal du:

 • vælge et kunstnerisk fag på c-niveau. Du kan vælge mellem musik, mediefag, billedkunst og dramatik.
 • vælge et 2. fremmedsprog. Du kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra grundskolen – tysk fortsættersprog B-niveau – eller du kan vælge et begyndersprog: spansk A eller fransk A.
 Hvis du har brug for vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet på optagelse.dk, kan du kontakte sekretær Kirsten Brask 97722288. Først efter et grundforløb på tre måneder vælger du den studieretning, du gerne vil gå på.

Krav på optagelse?

Ingen har krav på optagelse på en bestemt studieretning ved en bestemt skole, men alle som opfylder følgende betingelser har ret til en plads på en gymnasial uddannelse. Du skal have:
 • Afsluttet 9. kl. eller tilsvarende undervisning.
 • Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. kl. eller 10. kl.
 • Aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver – dvs. to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal den enkelte elev aflægge to prøver, som udvælges efter udtrækning.
 • Haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog og have aflagt prøve i det, hvis det har været valgfag.
 • Udarbejdet en uddannelsesplan.
 • Været erklæret uddannelsesparat af din skole eller UU.
  Har du gået i 10. kl. på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du foruden ovenstående have:
 • Modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10.klasse.
 • Aflagt folkeskolens afgangsprøve efter 10.klasse eller 10. klasses prøver.
 • Hvis du aflægger 10.-klasseprøven, skal du op i både de mundtlige og de skriftlige prøver.
  Du har ikke krav på optagelse:
 • Hvis din nuværende skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke har erklæret dig uddannelsesparat.  Du kan i dette tilfælde ikke optages uden prøve eller vejledende samtale med rektor.
  • Optagelsesprøven aflægges efter den enkelte skoles vurdering.
  • For STX er det et niveau som svarer til folkeskolens afgangsprøver.
  • Du skal som hovedregel til optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde betingelserne for at blive optaget, når skoleåret er slut.
  • Forventer du at opfylde betingelserne, men det alligevel ikke sker, skal du hurtigst muligt orientere institutionens leder.
  • Eventuelle optagelsesprøver for elever, der ved ansøgningstidspunktet ikke har retskrav på optagelse, afholdes i uge 12. For elever, hvor det senere konstateres, at de ikke opfylder alle betingelserne i optagelsesbekendtgørelsen, herunder kravet om prøver ved afsluttende eksaminer, afholdes optagelsesprøver i uge 25.

Optagelsesprøve

 • For STX: Du skal altid til optagelsesprøve, når du ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.
 Dog er der særlige regler:
 • For ansøgere fra Grønland, Norden, Europaskolen og øvrige udenlandske skoler.
 • Hvis prøver ikke er aflagt pga. lægedokumenteret sygdom.
 • I øvrige tilfælde vurderer institutionens leder, om der skal aflægges optagelsesprøve, og om betingelserne for optagelse i øvrigt er opfyldte.
 Læs mere om optagelsesprøven her.