Optagelsesprøve på Morsø Gymnasium

Hvis du er indstillet fra din folkeskole eller efterskole til optagelsesprøve eller uddannelsesparathedsvurdering, afholdes disse i uge 12. Vi sender dig et brev to uger inden prøven om, hvornår du skal til optagelsesprøve eller vurdering på Morsø Gymnasium. Deri oplyses bl.a., hvordan prøven eller vurderingen forløber. Vi sender dig et brev med svar på prøven/vurderingen, senest dagen efter prøven er afholdt. Du er også velkommen til at ringe til skolen dagen efter og få et svar.

Der er 2 typer optagelsesprøver

 • Den obligatoriske optagelsesprøve er for elever, der helt eller delvist ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver.
 • Studiekompetencevurdering er for ansøgere, der er erklæret ”ikke-uddannelsesparate.”

Beskrivelse af optagelsesprøverne

Den obligatoriske optagelsesprøve er en faglig prøve. Ansøgerne prøves i fagene dansk, engelsk, matematik samt fysik-kemi. Prøverne aflægges på folkeskolernes afgangsprøves niveau. Prøverne er skriftlige og varer 45 minutter.
Ved vurdering af studiekompetencen indgår både faglige prøver og en vurdering af ansøgernes personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. 
Faglige forudsætningerAnsøgerne prøves i fagene: dansk, engelsk, matematik samt fysik-kemi. Personlige og sociale forudsætningerAnsøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer samt selvstændighed og motivation/engagement. Prøven er todelt. Først aflægger ansøgerne skriftlig prøve som beskrevet ovenfor i fagene, og derefter afholdes en samtale på 30 minutter med afsæt i de aflagte prøver. Generelt om prøven og vurderingen
 • Alle hjælpemidler er tilladte – prøveskolen sørger for ordbøger, ansøgeren kan medbringe egne noter, lommeregner, computer mv.
 • Det er ikke tilladt at benytte internet, ekstern kommunikation mv.
 • Meddelelse om prøvens udfald gives hurtigst muligt til ansøgeren og UU.

Organisering og offentlighed

 • For hvert prøvefag er fastlagt faglige mål.
 • De faglige mål tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår.
 • Der er for hvert prøvefag udarbejdet et skema til hver ansøger indeholdende de nødvendige oplysninger til identifikation af ansøger samt de opstillede faglige mål  – ved studiekompetencevurderingen endvidere kriterier til vurdering af personlige og sociale forudsætninger
 • På den afsluttende konference mellem de deltagende prøvelærere, rektor og vicerektor drøftes hver enkelt ansøger. Ud fra en helhedsvurdering vurderer rektor, om eleven er uddannelsesparat.
 • Rektors begrundede afgørelse meddeles til ansøgerne og indberettes efterfølgende til UU og fordelingsudvalgets sekretariat.
 • Rektors afgørelse er endelig.