Eksamen

I løbet af de tre år i gymnasiet skal du op til 8 eksaminer (mundtlige og skriftlige) samt et studieretningsprojekt (skriftligt). Har du et ekstra A-fag, skal du til en eksamen mere. Efter eksamen i 2g skal du have aflagt mindst to eksaminer. Normalt vil prøverne være fordelt sådan, at du i 1. og 2.g kommer op i et eller to fag og resten som afslutning på 3. g. Det er undervisningsministeriet, der bestemmer, hvilke fag du skal op i. Det gælder for fag med både skriftlig og mundtlig prøve, at du altid skal op til enten skriftlig eller mundtlig eksamen i faget.

Eksamensbekendtgørelse & regler

Læs hele eksamensbekendtgørelsen på:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133219 Find love og regler for eksaminer og prøver på Morsø Gymnasium:Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver

Hjælpemidler

Regler for hjælpemidler i de enkelte fag findes i fagenes lærerplaner.Hjælpemidler til eksamen: 110525_Hjaelpemiddeloversig_stx_2011

Beregn dit gennemsnit

Brug dette redskab til at beregne dit gennemsnit:Bevisgennemsnit