Resultatslønskontrakt 2017-18 (hent pdf-dokument)Resultatslønskontrakt 2016-17 (hent pdf-dokument)

Præsentation

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015 - 2016

Formålet med kontrakten

Formålet med kontrakten er at understøtte den lokale proces imellem bestyrelsen og institutionens daglige ledelse på Morsø Gymnasium om, hvilke elementer i gymnasiets overordnede målsætning, der skal have øget fokus i indeværende skoleår. Resultatlønskontrakten skal være medvirkende til at skabe øget synlighed og gennemskuelighed omkring Morsø Gymnasiums mål og resultater.

Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem rektor Kurt Sonne Thomsen og bestyrelsen for Morsø Gymnasium ved formand Peter Overgaard og næstformand Pia Storm. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2015– 31. juli 2016

Resultatmål

I den følgende opstilling af resultatmål er der taget udgangspunkt i nuværende ”Værdier for Morsø Gymnasium” angivne med kursiv nedenfor.

Værdier

Engagement
Vi er et mindre gymnasium og opfatter dette som en styrke. Her er ikke langt fra tanke til handling. Vi prioriterer tillid og engagement højt og støtter initiativer fra både lærere og elever.
Demokrati
Morsø Gymnasium ønsker at fremme elevernes lyst til at blive aktive samfundsdeltagere. Vi arbejder bevidst på at give eleverne mod på og værktøjer til at deltage i demokratiske processer, tage nye initiativer og løfte et fælles ansvar.
Faglighed
På Morsø Gymnasium skal den enkelte elev have mulighed for at udfolde sit faglige potentiale og udvikle sine kompetencer. Derfor vægter vi lærernes faglighed, de fysiske rammer og det gode undervisningsmiljø.
Ansvarlighed
Det er vores holdning, at trivsel er en forudsætning for faglig læring. Derfor lægger vi stor vægt på at både lærere og elever tager ansvar for den sociale og faglige udvikling.
Mangfoldighed
På Morsø Gymnasium ser vi mangfoldighed som en styrke, hvoraf nye muligheder opstår. Vi rummer og arbejder bevidst med at udfordre forskellige elevtyper.
Udsyn og indblik
Morsø Gymnasium ønsker at være en stærk medspiller i lokalsamfundet og at bygge bro til det nationale og internationale.Derfor er det også vores mål at udvikle elevernes lokale, nationale og globale bevidsthed.

Indsatsområder

Der arbejdes med følgende indsatsområder: Basisrammen
  • Der skal på baggrund af kompetencekortlægningen af lærerne ske en kompetenceudvikling af lærerne på udvalgte områder, hvor skolen har et særligt behov.
  • Der skal tages initiativer der styrker entreprenørskab og innovation.
  • Der skal arbejdes videre på at lette overgangen fra folkeskole til gymnasium. Der skal foretages mindst ét nyt initiativ.
  • Der skal arbejdes med it med henblik på at effektivisere arbejdsgange.
  • Gymnasiet skal aktivt deltage i lokale projekter, der synliggør skolen.
  • Der skal foretages planlægning af jubilæumsåret 2016-17 med henblik på at synliggøre institutionen som en central videns- og kulturinstitution i lokalsamfundet.
  • Der skal ske en videreudvikling af vejledningskonceptet, således at eleverne reelt bliver bedre til at honorere de krav, der stilles. Målet er, at få færre dumpekarakterer og få forbedret gennemsnittet for SRP i forhold til de 2 foregående år.
  • Der skal arbejdes med at forbedre vejledningen til skriftlige opgaver i de enkelte faggrupper. Der skal arbejdes med alle fag med skr. prøver. I matematik er der et specielt problem, fordi skolen klarer sig dårligt skriftligt korrigeret for socioøkonomiske faktorer. Det er et mål at forbedre skr. matematik korrigeret for socioøkonomiske faktorer i forhold til gennemsnittet for perioden 2013-15.
 Opfyldelsen vurderes af bestyrelsen på baggrund af en redegørelse fra Kurt Sonne Thomsen. Hvert punkt tæller ligeligt i forhold til opfyldelsen af basisrammen. Ekstrarammen
  • Der skal arbejdes videre med de tiltag, der er igangsat for at fastholde de elever, der er gymnasieegnede. Frafaldet har været lille, og det er ikke sikkert, at et fald eller status quo i forhold til de senere år er det rigtige målekriterium. På baggrund af den viden, som skolen har fået med udarbejdelsen af en beskrivelse af hvert enkelt frafald, skal der arbejdes med at udvikle en arbejdsgang, der gør det lettere at vurdere, om en elev skal støttes i at fortsætte eller opfordres/hjælpes til at komme et andet sted hen. Målet er således stadigvæk, at der i langt de fleste tilfælde kan redegøres for, at det enkelte frafald er begrundet i et fornuftigt andet valg af eleven. Der skal derfor stadigvæk arbejdes med at lave initiativer, der har til hensigt at undgå en stigning i den del af frafaldet, der ikke er begrundet i et andet uddannelsesvalg. Der laves atter en oversigt, hvor hvert enkelt frafald beskrives.
  • Der skal tages initiativer, der kan hjælpe specielt nye elever, der har faglige problemer i enkelte fag, således at et sådant konkret problem ikke får eleverne til at give op og dermed droppe ud, selvom elevens faglige kunnen generelt er stor nok til at kunne gennemføre en gymnasieuddannelse.
 Der skal arbejdes videre med udvidet vejledning. Der skal således laves mindst ét tiltag, der giver den enkelte elev mere vejledning af en lærer i forbindelse med skriftlige