Studie- & ordensregler

Morsø Gymnasiums mål er at give unge en gymnasial ungdomsuddannelse med bedst muligt resultat og således skabe et solidt grundlag for videre uddannelse, arbejde og aktiv deltagelse i samfundslivet.Det gode resultat er afhængigt af et godt samarbejde – både i undervisningen og i skolens dagligdag i øvrigt – mellem lærere og elever og mellem eleverne indbyrdes. Det stiller krav til tilstedeværelse i undervisningen, forberedelse – både mundtligt og skriftligt – og aktiv deltagelse i undervisningsprocessen. Derudover er det vigtigt at møde hinanden med åbenhed, tolerance, hensyntagen og respekt, så alle kan føle sig trygge og opmuntrede til et aktivt engagement i uddannelsen.

Deltagelse i undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen og pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden. Hvis du kan forudse problemer med at aflevere en opgave rettidigt, kan du anmode læreren om et andet afleveringstidspunkt. Læreren skal se positivt på en sådan anmodning, men du har ikke krav på udsættelse og kan slet ikke forvente at få det i gentagelsestilfælde. Manglende overholdelse af møde- og afleveringspligten medfører én eller flere af de sanktioner, der er nævnt i afsnittet ”Sanktioner i forbindelse med forsømmelser”. Rektor kan dog, når særlige forhold gør sig gældende og om nødvendigt mod dokumentation fra din side, fritage for sanktion. Det vil dog kun ske i helt specielle tilfælde. Du kan ikke få fri fra skolen uanset hvilken årsag, du angiver, men det er vigtigt senest dagen efter din tilbagevenden til undervisningen i Lectio at angive årsagen, idet f.eks. fravær pga. andre godkendte skoleaktiviteter eller session ikke vil medføre sanktion. Ferie, festivaler, køretimer og lignende er ikke acceptable fraværsårsager. Ved lang tids sygdom er det muligt at tilbyde sygeundervisning, der automatisk tæller som hel eller delvis deltagelse i undervisningen. Ved sygdom, der strækker sig ud over 2-3 uger, skal du således henvende dig til skolen med henblik på lave en aftale om sygeundervisning. Fritagelse fra idræt kræver lægeerklæring, medmindre årsagen er indlysende (ben i gips f.eks.). Det er skolen, der afgør, om en lægeerklæring er nødvendig. Rektor tager stilling til, om der inden for et skoleår har været et så stort fravær, at der ikke kan gives årskarakter. Lægeerklæring betales altid af dig.

Procedure i forbindelse med forsømmelse

Hvis det konstateres, at du har for meget fravær eller mangler at aflevere opgaver, er proceduren:
 • Du kaldes til samtale med henblik på at afdække problemets årsag.
 • Fortsætter fraværet gives du en mundtlig eller skriftlig advarsel.
 • I særligt grove tilfælde eller hvis der pludselig opstår massivt fravær eller manglende aflevering, kan der med det samme gives en skriftlig advarsel.
 • Fortsætter fraværet eller den manglende aflevering efter den skriftlige advarsel vil sanktioner blive iværksat.

Sanktioner i forbindelse med forsømmelse

 • Du kan pålægges at skrive manglende opgaver på skolen på et tidspunkt, som skolen bestemmer.
 • Du skal til tvungen årsprøve i udvalgte fag.
 • Du skal til eksamen i et fag, hvor du har forsømt for meget. Samtidig bortfalder årskarakteren i dette fag.
 • Du skal til eksamen i alle fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Samtidig bortfalder alle årskarakterer i disse fag.
 • Du mister retten til at gå til eksamen i et eller flere fag på det givne klassetrin. Det betyder, at du ikke rykkes op i næste klasse, eller at du går til eksamen i det/de pågældende fag et år senere.
 • Du rykkes ikke op i næste klasse eller indstilles ikke til eksamen i 3.g
  • Det vil normalt være konsekvensen, hvis du ikke har afleveret alle skriftlige opgaver i indeværende skoleår. Rektor kan i helt særlige tilfælde dispensere fra denne hovedregel
  • Det vil normalt være konsekvensen, hvis fraværet i idræt, uden at der foreligger en lægeerklæring, har været for stort til, at der kan gives en faglig bedømmelse. Rektor kan i helt særlige tilfælde dispensere fra denne hovedregel.
 • Rektor kan beslutte, at SU bortfalder, hvis du ikke kan betragtes som studieaktiv.
 • I helt særlige tilfælde kan du bortvises, og dermed bortfalder SU pga. manglende studieaktivitet. Du har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde dig eksamen som selvstuderende.

Snyd med skriftlige opgaver

Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvist afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis du lader andre skrive besvarelsen for sig. Får en lærer mistanke om snyd og får den bekræftet efter en samtale med eleven sker følgende:
 • Hvis der er tale om en meget begrænset del af opgaven, betragtes det som uhensigtsmæssig brug af kilder, og det påvirker bedømmelsen af opgaven i negativ retning.
 • I øvrige tilfælde kommer du til en samtale med rektor, og opgaven betragtes som ikke afleveret og er dermed en forsømmelse. Der gives samtidigt en mundtlig advarsel jf. afsnittet om forsømmelser. Der skal afleveres en ny opgave.
 • Gentager snyderiet sig giver rektor en skriftlig advarsel jf. afsnittet om forsømmelser.
 • Efter en skriftlig advarsel vil en gentagelse medføre sanktioner jf. afsnittet om forsømmelser.

Eksamen & Årsprøver

Der er mødepligt til såvel eksamen, årsprøver og andre tilsvarende arrangementer i eksamensperioden, og deltagelse er nødvendig for at bevare retten til at rykke op i næste klasse. Du skal lade dig eksaminere på det tidspunkt, som skolen bestemmer. Skolen laver hvert år et sæt praktiske regler, som skal følges. Ved sygdom skal du henvende dig til skolen så hurtigt som muligt og senest inden prøvens afslutning. Ved eksamen kræves der altid lægeerklæring, og det er også udgangspunktet ved årsprøver med mindre helt særlige forhold taler for noget andet.

Oprykning

Hvis du har deltaget i de krævede prøver og eksaminer, og samtidig har et gennemsnit på mindst 2,0 af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af skoleåret, har du ret til at rykke op i næste klasse. Hvis ovenstående ikke er opfyldt, er det rektor, der på baggrund af en helhedsvurdering afgør, om du kan rykkes op.

Ekskursioner & Studierejser

Formålet med ekskursioner og studierejser er at styrke det faglige niveau, øge din almene viden og dannelse og støtte den internationale dimension i undervisningen. Ekskursionerne er således at betragte som undervisning og stoffet som eksamensstof. Derfor tilstræber vi, at alle elever deltager i planlagte ekskursioner og studierejser.

Rejseaftaler

På ekskursioner og studierejser skal alle deltage fuldt ud i det faglige program. Planlagte aktiviteter er obligatoriske, og mødetider skal overholdes. Du er på studierejsen repræsentant for Morsø Gymnasium. Overordnet gælder skolens studie- og ordensregler også her, og det forventes, at du udviser hensynsfuld og ansvarlig optræden både af hensyn til gruppen som helhed og af hensyn til mennesker, der velvilligt stiller deres viden og ekspertise til rådighed. Du skal overholde almindelige regler for god opførsel, bl.a. ved at vise hensyn til andre gæster (støjniveau osv.), ligesom det er en selvfølge, at indkvarteringsstedets regler overholdes. Også under transporten gælder de almindelige regler for god opførsel.Alkohol må ikke indtages under ud – og hjemrejse samt under det faglige program og skal i øvrigt indtages med omtanke, således at nærværende regler kan overholdes. Herudover kan specielle regler aftales for den enkelte rejse. Lærerne, der deltager i studierejsen eller ekskursionen, kan således ensidigt skærpe ovennævnte regler herunder fastsætte et bestemt hjemkomsttidspunkt eller at give et forbud mod alkoholindtagelse. Der vil være tidspunkter i løbet af studierejsen, hvor I færdes på egen hånd. Også her skal udvises ansvarlighed, hvilket bl.a. indebærer, at I altid skal følges ad i grupper på mindst to personer. Lærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste hjemrejsetransport, evt. fly. Hvis aftalerne ikke generelt overholdes, kan tidligere hjemrejse for alle uden senere godtgørelse blive konsekvensen.

Ordensregler

En forudsætning for et godt læringsmiljø er åbenhed, tolerance, hensyntagen og respekt for hinanden
 • Det betyder, at ingen skal føle sig forulempet eller udsat for mobning (se også mobbepolitikken) eller chikane, hverken i undervisningen, uden for undervisningen eller i den interne elektroniske kommunikation. Enhver handling, som forulemper andre på Morsø Gymnasium, uanset hvor og hvornår den foregår, betragtes som en overtrædelse af ordensreglerne og vil medføre en sanktion.
 • Dette gælder også i forbindelse med de traditionelle markeringer af sidste skoledag, første skoledag for 1. g’erne, juleafslutninger, udgivelse af Blå Bog, skoleblad eller Scorebog.
 • Ved fællesarrangementer, kommunikation og underholdning i teatersalen skal I udvise en hensynsfuld og respektfuld optræden over for hinanden og over for de gæster, der optræder til fællestimer eller andre arrangementer.
 Det er i alles interesse, at bygninger, inventar og ressourcer behandles hensigtsmæssigt og med respekt for de værdier, de repræsenterer, både materielt og for fællesskabet.
 • Det betyder, at du kun må spise i kantineområdet og i fællesområdet i hjemstavn C og E og at brugt service og affald ryddes væk.
 • Det er derfor ikke tilladt at medbringe føde – og drikkevarer i teatersalen, biblioteket og klasseværelser. I klasselokalerne kan læreren dispensere fra reglen.
 • Det er en selvfølge, at I efterlader klasselokalerne i opryddet tilstand efter undervisningen. Stolene skal tillige hænges op under bordene.
 • I hjemstavne skal I sætte borde og stole på plads efter brug.
 • Lærerværelset og pædagogisk værksted er primært forbeholdt lærere, men I kan med tilladelse fra en lærer benytte kopimaskiner eller telefon
 • De bøger og materialer du låner på skolen, hæfter du for. Hvis du mister eller misligholder bøger eller andre materialer kræver skolen erstatning.
 • Skolens udstyr skal behandles hensigtsmæssigt, og de regler, der er opslået i lokalerne og på Fronter skal følges.
 • Det er forbudt at ændre på opsætningen på skolens edb-maskiner og at udlåne sit password til andre.
 RygningDer er totalt rygeforbud på uddannelsesinstitutioner med elever under 18 år. Forbuddet gælder på hele skolens/skolernes område, som omfatter grønne områder uden for bygningerne, sportsplads, cykelsti, cykelskur, parkeringsplads og vejareal i forbindelse hermed. Rygeforbuddet gælder såvel i, som uden for skoletid, – også i forbindelse med fester. Rygeforbuddet omfatter også elektroniske cigaretter og snus. I skoletiden gælder rygeforbuddet for elever også uden for skolens område. Skolerne er forpligtede til at påse, at forbuddet overholdes, og overtrædelser vil medføre en af sanktionerne beskrevet sidst i ordensreglerne. Vi ønsker imidlertid også at holde skolerne røgfri af hensyn til alles sundhed og trivsel. Hvis du er tobaksafhængig og ønsker at stoppe rygningen, vil skolen gerne hjælpe dig, – bl.a. ved at henvise til godkendte rygestopkurser. Rusmidler
 • Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i skoletiden.
 • Rektor kan dispensere fra reglerne for alkoholindtagelse i forbindelse med fester og ved andre anledninger.

Sanktioner i forbindelse med overtrædelse af ordensreglerne

 • Pædagogisk tilrettevisning ved mindre overtrædelser
 • Advarsel
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær
 • Bortvisning (udskrivning)
 • Overtrædelse af straffeloven på skolens område medfører som udgangspunkt bortvisning. Det gælder bl.a. salg af euforiserende stoffer.
 • Beskadigelse af bygninger, inventar, bøger og andet undervisningsmateriel kan medføre erstatningsansvar