Kvalitetssystem for Morsø Gymnasium

Morsø Gymnasiums kvalitetssystem (jf. STX-bekendtgørelsen, Kapitel 10, 59-63) har til  formål at sikre dels kvalitet i undervisningen, dels en løbende selvevaluering, så skolen er i fortsat udvikling. Skolens aktiviteter evalueres løbende, så der kan afdækkes eventuelle behov for justeringer og ændringer i forhold til skolens og uddannelsens mål. Evalueringerne danner baggrund for drøftelser i alle skolens fora fra elevråd til Pædagogisk Råd. Morsø Gymnasiums evalueringer dækker 4 hovedområder, som løbende er i spil og supplerer hinanden i skolens arbejde med kvalitetssystemet:

 • Selvevaluering
 • Elevevaluering
 • Undervisningsevaluering
 • Skoleevaluering

Selvevaluering

Selvevaluering sker årligt og desuden løbende gennem kvalitets-  og resultatvurderinger af  skolens indsatsområder og gennem evalueringer fra elever, lærere og ledelse. Alle relevante fora og udvalg inddrages. Bl.a. er skolens undervisningsudvalg ansvarlig for at følge og drøfte rammer og indhold i uddannelsen. I selvevalueringen indgår  desuden en årlig  måling  af elevernes trivsel ud fra de af ministeriet fastsatte rammer. Den årlige selvevaluering og forslag til opfølgningsplan sammenskrives af ledelsen, inden den drøftes i skolens bestyrelse.

Opfølgningsplanen indbefatter følgende:

 1. Oplysninger om ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål
 2. Hvilke handlinger, der iværksættes som led i opfølgningen
 3. Plan for, hvordan handlingerne iværksættes og evalueres

 

Selvevalueringen og opfølgningsplanen offentliggøres på hjemmesiden, og kvalitetssystemet tilpasses derudfra.

 

Elevevaluering

Elevevalueringer har elevernes læring som genstandsområde. Allerede ved skolestart i 1.g screener skolens læse- og matematikvejledere elevernes læse-, stave- og matematikforståelse. Elever med særlige vanskeligheder tilbydes derefter ekstra støtte.

 

Igennem alle 3 år sikres via elevsamtaler, karaktersamtaler og enkeltfaglige evalueringer en løbende evaluering af den enkelte elevs udbytte. Den enkelte elev bliver løbende orienteret om faglige, almene og personlige  kompetencer  og udviklingsproces. Derved sikres den enkelte elevs bevidstgørelse om styrker, svagheder, fremskridt og arbejde med faglige mål.

 

Efter reformen 2017 er der specielt fokus på formativ evaluering i forhold til elevens faglige udbytte og progression. I grundforløbet arbejdes med at erstatte karaktergivning med formative evalueringssamtaler med faglærerne om mål for elevens egen udvikling. Desuden har alle faglærere formative evalueringssamtaler med eleverne mindst 2 gange om året - fx i forbindelse med standpunktskaraktergivning. Denne procedure implementeres med årgangen, som  følger den nye reform. Skolens evalueringsudvalg har stillet skabeloner og feedback-redskaber til rådighed.

 

De større skriftlige opgaver i 1.g (DHO) og 2.g (SRO), som peger frem mod SRP i 3.g, evalueres begge ved en mundtlig prøve. Alle elever evalueres desuden i et antal interne årsprøver ved afslutning af 1.g og 2.g og ved terminsprøver i 3.g.

 

Forældre tilbydes samtaler med lærerne om elevens faglige standpunkt i de enkelte fag, men der arbejdes med en ny form for forældrekonsultation, idet der har været meget få tilmeldte det sidste par år.

 

Se en samlet oversigt over karaktergivning og evaluering efter reformen.

 

Undervisningsevaluering

Undervisningen evalueres løbende, så elever, lærere og ledelse informeres om udbyttet af undervisningen. Mindst 1 gang pr. semester evalueres undervisningen skriftligt og anonymt  på alle hold. Evalueringsudvalget har stillet skabeloner til undervisningsevaluering til rådighed. Alle evalueringer sluttes af med en fælles opsamling i klassen/på holdet, hvor lærer og elever i fællesskab aftaler evt. justeringer og ændringer fremadrettet. Denne fælles opsamling gemmes i holdets mappe i Lectio.

 

Alle flerfaglige forløb evalueres med et spørgeskema, og der samles op med henblik på evt. justeringer i relevante udvalg.

 

Ledelsen overværer undervisning hos alle lærere 1 gang om året - typisk som led i den årlige motivationssamtale (MUS) - for at kunne danne sig et indtryk af skolens elever og lærere i kerneydelsen og for at få et indtryk af den pædagogiske status på skolen.

 

Skoleevaluering

Skoleevalueringen har skolens uddannelse, den interne organisation og de eksterne relationer som genstandsområde og danner sammen med de øvrige evalueringer baggrund for Morsø Gymnasiums løbende udvikling. En række af følgende tiltag og aktiviteter indgår således i kvalitetsarbejdet:

 

 • Årlig elevtrivselsundersøgelse inden for ministeriets rammer. Resultatet offentliggøres på skolens hjemmeside og følges op af handleplaner på klasseniveau og skoleniveau. Se den seneste undersøgelse her.
 • APV (Arbejdspladsvurdering) og MTU (medarbejdertrivselsundersøgelse) i samarbejde med samarbejdsudvalget og velfærdsudvalget. Undersøgelsen  gennemføres  hvert andet år, og der igangsættes derefter  en handleplan af samarbejdsudvalget på baggrund af undersøgelsen og Velfærdsudvalgets anbefalinger. Se de seneste undersøgelser her.
 • Lærer- og elevevaluering af fællesfaglige forløb i grundforløbet (almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb). Evalueringerne foretages af AP- og NV-lærerne og drøftes på et møde med en ledelsesrepræsentant.
 • Evaluering af hele grundforløbet og efterfølgende justeringer i samarbejde med undervisningsudvalget.
 • Lærer- og elevevalueringer af flerfaglige forløb, herunder de større skriftlige opgaver. Der samles op i relevante udvalg.
 • Årlig oversigt over skolens resultater (eksamensgennemsnit, gennemførelsesprocent, overgang til videregående uddannelse, løfteevne). Se mere her.
 • Økonomiske nøgletal og elevrelaterede tal som søgetal.
 • Ledelsens årlige motivationssamtale (MUS) med medarbejderne, hvis formål er at sikre løbende udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer i relation til skolens mål og værdier