height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Vision & Værdier

Visionen på Morsø Gymnasium

Skolen og det omgivende samfund

Morsø Gymnasium ønsker at være en stærk medspiller i lokalsamfundet og at bygge bro til det nationale og internationale. Vi inddrager virkeligheden i et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt perspektiv. Vi samarbejder med virksomheder, skoler og institutioner med særligt fokus på lokalområdet.

Eleven og undervisningen

Vi vil udvikle den enkelte elevs faglige, sociale og personlige potentiale. Det gælder,  uanset om eleven er et naturtalent eller har vanskeligheder med sit skolearbejde.  Eleven er en del af et engagerende fællesskab og mødes af krav og udfordringer. Vi inddrager nye undervisningsformer med henblik på at udvikle fagligheden under hensyntagen til den virkelighed, de unge står overfor.

Skolens fysiske rammer

Vi tilpasser løbende de fysiske rammer, ude og inde, for at understøtte den pædagogiske udvikling. Vi prioriterer gode rammer for elevernes og medarbejdernes trivsel.

En udviklende arbejdsplads

Morsø Gymnasium skal være en attraktiv arbejdsplads med god trivsel, gode efteruddannelsesmuligheder og et godt faggruppesamarbejde. Vi ønsker en organisationskultur med god kommunikation, der giver mulighed for og lyst til medarbejderindflydelse. 

Et aktivt elevliv

Vi sætter rammer, der giver eleverne lysten til og modet på at gribe initiativet, og vi understøtter aktivt de elevinitiativer, der spirer frem.

 

Visionen er opdateret foråret 2019

Værdierne på Morsø Gymnasium

Engagement

Vi er et mindre gymnasium og opfatter dette som en styrke. Her er ikke langt fra tanke til handling. Vi prioriterer tillid og engagement højt og støtter initiativer fra både lærere og elever.

Demokrati

Morsø Gymnasium ønsker at fremme elevernes lyst til at blive aktive samfundsdeltagere. Vi arbejder bevidst på at give eleverne mod på og værktøjer til at deltage i demokratiske processer, tage nye initiativer og løfte et fælles ansvar.

Faglighed

Vi lægger vægt på høj faglighed hos lærerne, gode fysiske rammer og et godt undervisningsmiljø. På Morsø Gymnasium skal den enkelte elev have mulighed for at udfolde sit faglige potentiale og udvikle sine kompetencer. Det faglige samspil skal understøtte elevens almendannelse.

Ansvarlighed

Vi lægger stor vægt på, at både lærere og elever tager ansvar for det sociale og faglige fællesskab til gavn for alles trivsel.

Mangfoldighed

På Morsø Gymnasium ser vi mangfoldighed som en styrke, hvoraf nye muligheder opstår. Vi rummer og arbejder bevidst med at udfordre forskellige elevtyper.

Udsyn & Indblik

Morsø Gymnasium er en stærk medspiller i lokalsamfundet og bygger bro til det nationale og internationale. Det er vigtigt som en del af elevernes almendannelse, at de har en lokal, national og global bevidsthed. 

Scroll to Top