height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Morsø Gymnasiums antimobbestrategi

Antimobbestrategi på Morsø Gymnasium

Formålet med strategien

Det er Morsø Gymnasiums politik at sikre, at alle på skolen trives. Skolen skal være et trygt og godt sted at være. Der skal være plads til alle og forståelse for forskellighed. Alle i organisationen skal udvise respekt og tolerance over for hinanden. Det gælder både på skolen i og uden for undervisningen og på de sociale medier. Se også skolens værdier: https://morsoegym.dk/vision-og-vaerdier/

Definition af mobning

”Det er mobning, når en eller flere personer over længere tid – eller gentagne gange – på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende” (www.arbejdsmiljoweb.dk).

Forebyggelse af mobning

  • Hvert år gennemføres en trivselsundersøgelse i alle klasser.
  • Trivsel drøftes jævnligt i elevråd og andre udvalg, hvor der er elevrepræsentanter.
  • Alle klasser gøres bekendt med skolens værdier og ordensregler i starten af skoleåret.
  • Digital dannelse indgår i undervisningen.
  • Der arrangeres forskellige sociale arrangementer til gavn for trivslen i klassen og på skolen som helhed.
  • Der laves antimobbekampagner, hvor eleverne aktivt inddrages

Indsats i tilfælde af mobning

Eleverne opfordres til aktivt at sige fra og henvende sig til en lærer, studievejleder eller en fra ledelsen, hvis de får kendskab til mobning eller lignende, herunder deling af krænkende materiale på nettet.

Ved henvendelse og/eller mistanke om mobning på skolen eller på nettet indkalder studievejleder og rektor inden 10 dage de implicerede parter og eventuelt forældre for at afdække typen og omfanget af mobning. Hvis det vurderes, at der er tale om mobning eller lignende, udarbejdes og igangsættes en handlingsplan. Senest 1 måned efter følges der op på planen første gang med henblik på at sikre en effekt af indsatsen. Derefter aftales det, om og hvordan der er behov for yderligere opfølgning.

Scroll to Top